HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 100 Giám sát và thống kê số liệu

14/02/2019

HAGL Agrico thông báo tuyển dụng 100 Giám sát và thống kê số liệu với thông tin chi tiêt như sau: link download