Quản lý rủi ro

15/06/2015

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hoạt động đa ngành và trên nhiều lãnh thổ khác nhau, vì vậy có những rủi ro tiềm tàng gắn liền với đặc điểm của từng ngành, từng lãnh thổ và từng điều kiện kinh tế. Do đó, Công ty đã xác định các loại rủi ro và thực hiện các biện pháp để quản lý các rủi ro đó.