Hội đồng Quản trị

10/06/2015

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT

- Ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Bảo Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Thành viên HĐQT 

- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc