Giá trị cốt lõi

02/06/2015

Tôn trọng:

Tôn trọng bản thân; Tôn trọng đồng nghiệp; Tôn trọng Công ty; Tôn trọng đối tác; và Hợp tác trong sự tôn trọng.

Tuân thủ:

Tuân thủ luật pháp và các quy định của Việt Nam, Lào, Campuchia.Tuân thủ quy định, chính sách của Công ty.

Sẵn sàng vượt khó:

Sẵn sàng đối đầu với thử thách, nỗ lực và quyết tâm tìm mọi giải pháp để vượt qua.