Tầm nhìn và Sứ mệnh

14/07/2016

Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sứ mệnh

Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để khai thác tiềm năng đất đai nhằm tạo ra các hàng hóa nông nghiệp hữu ích cho cuộc sống.

Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, Cổ đông và toàn xã hội.